Khai giảng khóa mới: Hóa 10, 11, 12

Khóa học này dành:
- HS đang học lớp 12 và đã có kiến thức cơ bản đến bài peptit.
- Hoặc HS dã tốt nghiệp 12, muốn luyện thi lại
Học tuần 2 buổi: 1 buổi luyện thi và 1 buổi học hóa vô cơ 12 (phần kim loại)
Thời khóa biểu học: xem mục “LỊCH KHAI GIẢNG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>